Американский Университет в Центральной Азии - АУЦА - Курсы детской академии роста

Курсы детской академии роста

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЫРГЫЗСКИЙ

Вернуть к списку курсов    Описание курса    Зарегистрироваться    Задать вопрос

Цена (Сом)
4500

Продолжительность
2 часa 10 мин

Расписание
С понедельника по пятницу. 1 смена - 10:00 - 12:10 и 2 смена - 13:00 - 15:10

Дата начала занятия
5 марта 2022

Язык курса: кыргызский

Курстун тили: кыргызча

Методика курса: интерактивное обучение

Содержание курса: языковые компоненты (лексика, говорение, чтение, творческие задания)

Курстун мазмуну: тилдик компоненттер (лексика, сүйлөө, окуу, чыгармачылык тапшырмалар)

Цели курса: 

Развитие творческих способностей и общего кругозора своей страны через изучение языковых средств

Тилдик каражаттарды үйрөнүү менен балдардын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын, айлана - чөйрөнү таанып билүүсүн өстүрүү.

Задачи курса:

Языковое погружение учащихся в тематические темы. Использование интерактивных приемов в обучении через культуру народа.

Курстун маселелери:

Тематикалык темалар аркылуу окуучулардын толук терен тилди өздөштуруусу. Улуттун маданияты аркылуу окутууда интерактивдуу ыкманы колдонуу.

Ожидаемые результаты:

Использование полученных знаний на практике. Повышение уровня коммуникативных навыков.

Күтүүлүчү жыйынтык:

Алган билимдерди практикада колдонуу. Коммуникативдик көндүмдөрдүн денгээлин жогорулатуу. Төмөнкү сунушталган программа кошумча курс катары өспүрүм балдарга багытталган. Замандын талабына ылайык эне тилин кеңири билүү, сыйлоо, урматтоо. Кыргызстандагы белгилүү жана касиетүү жерлери менен сыймыктанууну үйрөтүү. Балдар бири-бири менен баарлашат, керектүү маалыматтарды билишет. Сабактардын баары оюн катары өтөт. 

 

American University of Central Asia
7/6 Aaly Tokombaev Street
Bishkek, Kyrgyz Republic 720060

Тел.: +996 (312) 915000 + Вн.
Факс: +996 (312) 915 028
Контакты АУЦА